News

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่เราควรตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน สังเกตจาก น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศที่ร้อนขึ้น ...

/ News

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ...

/ News

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา . วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ...

/ News

01 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

01 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ หรือวัน "May Day" คือวันแรงงานในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ถือเป็นวันเริ่มเข้าสู่ฤดูใหม่ในทางการเกษตรกรรม จึงมีการเฉลิมฉลองและหยุดงาน ...

/ News

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ...

/ News

สวัสดีปีใหม่ไทย สาดความสุข ทั่วทุกสถาน

สวัสดีปีใหม่ไทย สาดความสุข ทั่วทุกสถาน เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย . Happy Thai New Year. Spread happiness everywhere. Travel home safely ...

/ News