วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่เราควรตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน สังเกตจาก น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศที่ร้อนขึ้น

Read More

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read More

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา . วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก

Read More

01 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

01 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ หรือวัน “May Day” คือวันแรงงานในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ถือเป็นวันเริ่มเข้าสู่ฤดูใหม่ในทางการเกษตรกรรม จึงมีการเฉลิมฉลองและหยุดงาน

Read More

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Read More

สวัสดีปีใหม่ไทย สาดความสุข ทั่วทุกสถาน

สวัสดีปีใหม่ไทย สาดความสุข ทั่วทุกสถาน เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย . Happy Thai New Year. Spread happiness everywhere. Travel home safely.

Read More

วันสำคัญราชวงศ์จักรี ในทุกๆ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี

วันสำคัญราชวงศ์จักรี ในทุกๆ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วันจักรี

Read More

๕ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๕ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Read More

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

รอมฎอน อันประเสริฐ เดือนแห่งการถือศีลอด

รอมฎอน อันประเสริฐ เดือนแห่งการถือศีลอด ขอให้พี่น้องชาวมุสลิมทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำอิบาดะฮ์ได้อย่างสมบูรณ์

Read More

8 มีนาคม วันสตรีสากล

8 มีนาคม วันสตรีสากล เป็นวันเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึง สิทธิเสรีภาพของผู้หญิง และให้ความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง

Read More

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” เป็นหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป

Read More